Místní lidová knihovna Horní lhota


Výpůjční řádV souladu se zřizovací listinou MÍSTNÍ LIDOVÉ KNHOVNY v Horní Lhotě, schválenou
zastupitelstvem obce usnesením č.139/5/2002 ze dne 11.6.2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č.
257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní
zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu
veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního
zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou
vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby:
I. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
II. informace z oblasti veřejné správy,
III. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
IV. přístup na internet.
2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna
bezplatně.
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
Čl. 3
Registrace uživatele

1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická
osoba vydáním průkazu uživatele na základě
vyplněné přihlášky ověřené
knihovníkem podle osobních dokladů
uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu
trvalého bydliště
a datum narození.
3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě
písemného souhlasu zákonného
zástupce.
4. Osobní údaje uživatelů
bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o
ochraně
osobních údajů
(EU) 2016/679. Poučení o ochraně
osobních údajů
je přílohou
tohoto KŘ.
Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů
knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ
a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit
stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.
Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně
nebo trvale zbaven práva
používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a
povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně
nebo ústně
knihovníkovi.
Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně
pouze programové vybavení, které mu
knihovna poskytuje.
2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a
nainstalovaných aplikací a programů
v knihovně.
3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a
elektronických zdrojů
z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače,
které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel
plně
odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní
techniky včetně
škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000
Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů
(autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

III. Výpůjční řád
Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního
fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo
prostřednictvím výměnných souborů.
2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14
knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických
pokynů
NK ČR.
Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1
tohoto KŘ
s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení
autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní
výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.
Čl. 8

Postupy připůjčování

1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit
všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce
automatizovaného výpůjčního systému.
2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně
nebo písemně.
Čl. 9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta
může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím
uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné

povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. (celý článek
konkretizovat podle skutečnosti)

2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu
případně
žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej,
vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit
knihovně
náklady na opravu dokumentu, popřípadě
uhradit škodu jako při ztrátě
dokumentu.
2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,
zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného
dokumentu zasahovat.
Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů
pro půjčování mimo knihovnu

1. Propůjčování knihovních fondů
platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování
věcí.
2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů
.
3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou
dobu výpůjčky.
4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce
záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě,účtuje knihovna
uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat
právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna
manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i
náklady právního zastoupení.
7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech
služeb.
Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů
knihovny, anebo z fondů
jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie

zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb.,
(autorského zákona).

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními
předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické
literatury apod.).
4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách
nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě
podléhá ustanovením o
meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je
povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s
ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu
Čl. 13

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně
hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě
stanovené knihovnou nahradit škodu.
2. Ozpůsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody
uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve
stejném vydání a vazbě
nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do
původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu
totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu
stanovuje knihovna.
3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně
v souvislosti se ztrátou
vznikly.
4. Dovyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna
právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
ČL. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení:
a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po
skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty
na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční
den.
2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků
z prodlení vymáhá knihovna upomínkami
vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž
poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní
cestou.
3. Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období
jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností
(podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje
uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený,
hradí se škoda v penězích.”).
2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně
platných předpisů.
V. Závěrečná ustanovení
1. Výjimky z KŘ
povoluje vedoucí knihovny .
2. Nedílnou součástí KŘ
jsou přílohy
3. Ruší se Knihovní řád ze dne 21.8.2002
4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou
VI. Přílohy Knihovního řádu
1. Ceník placených služeb a poplatků
Místní lidové knihovny v Horní Lhotě.
2. Poučení o ochraně
osobních údajů
V Horní Lhotě
dne 22.5.2018

………………………… ……………………………..
Ing. Josef Šenovský Zdeňka Šenovská
starosta knihovnice


Příloha 1
Ceník služeb

Registrace čtenářů:
Dospělí
Děti
Studenti
Důchodci
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Poplatky z prodlení:
1. upomínka:
za každý vypůjčený dokument
za upomínací výlohy
2. upomínka:
za každý vypůjčený dokument
za upomínací výlohy
3. upomínka:
za každý vypůjčený dokument
za upomínací výlohy
10,-Kč
15,-Kč
20,-Kč
15,-Kč
30,-Kč
15,-Kč
Meziknihovní výpůjční služba – MVS:
za jednu knihu (náklady na poštovné a balné)
za každou další knihu v téže zásilce
+ další dopravné, pokud jej vyžaduje zasílající knihovna
70,-Kč
5,-Kč
Ztráta průkazu uživatele:
vystavení duplikátu 20,-Kč
Náhrada škod:

náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu 30,-Kč
zhotovení nového čárového kódu 20,-KčPříloha 2

Poučení o ochraně
osobních údajů


Správcem osobních údajů
uživatelů
knihovny je MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA (dále
jen knihovna).

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů
v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu), Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon), Služební
údaje: ( číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně
historie, přehled
rezervací, upomínán). Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o
jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech. Další údaje (údaj o ZTP).

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel
mladší 15 let. Registrovaný uživatel oznámí knihovně
případné změny identifikačních a
kontaktních osobních údajů
bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a
dalších služeb uživatelům, informování uživatelů
o službách a dále za účelem ochrany
majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace
s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů
jako subjektů
osobních údajů


Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních
údajů,případně
umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů
u ní uložených.
Žádosti uživatelů
týkající se ochrany osobních údajů
knihovna vyřizuje bez zbytečného
odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů


Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů
po dobu registrace a (jeden rok)
poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči
knihovně
žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel
může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho
registrace1 . Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním
identifikačních údajů
(anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě
jsou likvidovány dle
Spisového a skartačního řádu (obce).

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými
prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi
pracují v rámci svých pracovních úkolů. Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové

databázi knihovní katalog knihovny Měk Luhačovice. Přístup k těmto datům je chráněn
systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů
jednotlivých zaměstnanců.

1 Nabídku okamžitého vymazání historie výpůjček nabízet pouze v případě, že je to knihovna schopna udělat!


Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě
smlouvy o poskytování služeb, kterou
s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením
o ochraně
osobních údajů
(EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se
můžete obrátit v případě
stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně
svých
osobních údajů
obrátíte nejprve na nás: Obec Horní Lhota, Horní Lhota 27, 763 23 Dolní
Lhota tel: +420 577 138 027 nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů
: Mgr. Monika
Boráňová e-mail: editorweb@seznam.cz
Kontakt: 737 517 310  E-mail: knihovna.hornilhota@seznam.cz